Technika naliczania zapłaty z umowy o dziełoArtykuł na rzecz osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne normy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, - gruntowny komentarz do przepisów, - szereg przykładów opartych na rzeczywistych zdarzeniach; - omówienia wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na rok, w tym m.in., - nader duże zmiany w zakresie upoważnień pracowników i osób ubezpieczonych zgrupowanych z rodzicielstwem (w tym zmiany w zasadach udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego, duże przemiany w obszarze łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, nowe terminy składania wniosków i in.), - przemiany w zasadach wypłaty zasiłku macierzyńskiego, wprowadzenie minimalnej wysokości zasiłku macierzyńskiego, - dwójka dni dodatkowego zwolnienia od pracy na rzecz rodziców – nowe zasady udzielania urlopu w godzinach, niekoniecznie w pełnych dniach pracy, - zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia – obowiązek ubezpieczenia społecznego od wszystkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, - wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA ) – wyrażenie omowne konsekwencji dla płatników składek ZUS i płatników zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, - zmiany w zakresie dokumentowania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyństwa – wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia grudnia w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa innymi słowy ich wysokość również dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Lektura Wynagrodzenia polecana dla osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w urzędach miasta i gminy, także praktyków, jakże i rozpoczynających pracę w tym zakresie. W lekturze o wynagrodzeniach pracowników samorządowych opisano m.in., - wynagrodzenie za pracę – ustalanie prawa do wynagrodzenia, normy obliczania poszczególnych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych, - zasady ustalania prawa i obliczania wysokości trzynastki i nagrody jubileuszowej, - obliczanie wynagrodzenia za termin nieobecności w pracy (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek macierzyński i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego), - odpowiedzialność wynagrodzeń i obowiązki pracodawcy z tym związane, - potrącenia z wynagrodzeń – reguły dokonywania i wyliczenia kwot możliwych do potrącenia, - zakładowy kieszeń świadczeń socjalnych, - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (o utwór artystyczny i zlecenia), - dodatek – aktualne tabele z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi i poziomem wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnymi stawkami dodatków na rzecz pracowników samorządowych (wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów