Artykuł karta praw podstawowychArtykuł karta praw podstawowych i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a również prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego solidny proces karta praw podstawowych co to sądowy, podejrzenie niewinności i prawo do obrony, karta praw podstawowych unii europejskiej co to regułę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym również normę ne dwa razy in idem procedatur; postanowień ogólnych – wskazujących, pozycja zakresem stosowania Karty, profil i wykładnie gwarantowanych praw także zasad, pułap ochrony oraz zakaz nadużywania fundamentalnych praw. Polecamy komentarz godności człowieka – dotyczącej prawa do życia, integralności cielesnej również zakazu tortur, poniżającego traktowania albo karania, niewolnictwa i pracy przymusowej również handlu ludźmi. Komentarz obejmuje wnikliwe omówienie zadań dotyczących m.in wolności – obejmującej bezpieczeństwo, życie prywatne i rodzinne (w czy polska podpisała kartę praw podstawowych tym problematykę łączenia rodzin), ochronę danych osobowych; prawo do nauki, własności również azylu; wolność myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, informacji, zgromadzania także stowarzyszania się, sztuki i nauki, wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy; równości – odnoszącej się do zakazu dyskryminacji dodatkowo różnorodności kulturowej, religijnej i językowej także płciowej, a zarówno do praw dziecka, osób w podeszłym wieku również niepełnosprawnych; solidarności – stosowanej w związku z: szeroko pojętymi uprawnieniami pracowniczymi, pomocą społeczną i mieszkaniową, pomocą socjalną, dostępem do służby zdrowia również ochroną środowiska i konsumentów.


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów