kto zatrudnia nauczyciela w szkolekto zatrudnia nauczyciela w szkole w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób jak zatrudnić nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie spory redan papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i czy można zatrudnić nauczyciela mianowanego na czas określony prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto przeanalizować nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu w detalach przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą również materie archiwizacji tej dokumentacji dodatkowo wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a) profil pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b) warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą a) Kodeks pracy b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wspólnie z aktami wykonawczymi d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO) 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej c) reguły przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) d) czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f) to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czyli wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? g) reguły kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h) zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i) obowiązki informacyjne pracodawców j) zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom także osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b) bezdziennikowy system kancelaryjny c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych d) pisma, sprawy, akta, teczki e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b) normy skracania jak zatrudnić nauczyciela na zastępstwo okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c) którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d) jaki jest wpływ innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a) porządkowanie akt osobowych b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów