Jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniuOd lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury innymi słowy renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, razem z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego w sprawie o obszar obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, że ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, spojone ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone. W artykule sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy. Z artykułu dowiesz się: - co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji, - jakich potrąceń można spełniać bez zgody zatrudnionego, - jak potrącać alimenty, - jak postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy, - jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami, - jakim sposobem powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może pociągać koszty firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej, - jakim sposobem spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, kiedy pracownik skromnie zarabia, - jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy, - ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków. Zezwolenie na pracę krótkoterminową cudzoziemca: ( Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Ukraina ) - Nowa procedura oświadczeniowa. co to jest praca krótkoterminowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia, jakich krajów dotyczy zezwolenie na podstawie oświadczenia, organ wydający zezwolenie, procedura uzyskania zezwolenia, sens i okres zezwolenia, zmiana zezwolenia, zakres zezwolenia, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia. Nowe Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca - WZÓR. Zezwolenie na pracę sezonową: klasyczne zezwolenia na pracę vs zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową - mogą się o nie ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich, co stanowi znaczne rozszerzenie aspektu wobec wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń obejmującego obywateli tylko sześciu wybranych krajów, co to jest praca sezonowa, akie sektory pracy obejmuje, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenie, jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe, typy zezwoleń.


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów