Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym


Publikacja artykułu to konkretny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty lekturze toPrzykładowe umowySzczegółowe.


Płace od A

Artykuł o kadrach i płacach kładzie siła na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło informacji nie tylko na rzecz pracowników.

Więcej

Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w roku

Publikacja to pożyteczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty książce toPrzykładowe umowySzczegółowe.

Więcej

Świadectwo pracy

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe albo pracującej w dziale kadr. Książka której nie czyta.

Więcej


Technika naliczania zapłaty z umowy o dzieło

Artykuł na rzecz osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne normy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowychpp gruntowny komentarz.

Publikacja artykułu to konkretny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty lekturze to:Przykładowe umowySzczegółowe wyrażenie omowne poszczególnych elementów umowyWarianty zapisów w umowie i omówieniem ich skutkówOmówienie skutków finansowych danych rozwiązańNiniejszy poradnik odnosi się do rozwiązaniu praktycznych problemów na jakie natykają się osoby przygotowujące umowy zlecenia. Lektura koncentruje się na omówienie szczegółowych problemów takich jak:Jak układać zobowiązania zleceniobiorcy?Jak konstruować wynagrodzenia?Jak wzmocnić obronność zleceniodawcy w związku z obowiązywaniem stawki minimalnej?Jak skutecznie wypowiadać umowę?Jak wprowadzać kary umowne?Jakich zapisów nie wolno stosować w umowach zlecenia?Jak zapisywać rozwiązania skrupulatne takie jakim sposobem – zakaz konkurencji, urlop, przekazywanie przybory pracy?W prezentowanej lekturze znajdziesz odpowiedzi na szereg niesłychanie konkretnych pytań taki jak:Jak traktować przedsiębiorcę, który nie realizuje danej (ocenianej) umowy w ramach swojej aktywności gospodarczej?Jak traktować warunki powiązane z płacą minimalną?Dlaczego warto w umowie regulować warunki przekazania zlecenia osobie trzeciej?Jak wyrażać zapisy o mieszanym wynagrodzeniu (stałym i prowizyjnym)?Jak regulować termin realizacji usług?Jak wyrażać zapisy dotyczące wynagrodzenia w zależności od czasu trwania zlecenia?Kiedy umowa może uleć natychmiastowemu rozwiązaniu?W umowach zlecenia zleceniodawcy po wielokroć stosują niewłaściwe zapisy, np. takie jakie są charakterystyczne na rzecz stosunku pracy co może powodować istotne problemy podczas kontroli PIP. Mnogość błędów w umowach związane jest ze zbyt dużą niejasnością poszczególnych rozwiązań, niepełnym doregulowaniem części zobowiązań.Niniejsza lektura objaśnia najczęściej powtarzające się błędy w umowach, takie jak:Zbyt duża ogólnikowość zapisów dotyczących zobowiązań zleceniobiorcy powodująca zagrożenie sporów pomiędzy stronami, w jaki sposób zarówno niekiedy podejrzenia ukrytego stosunku pracy;Nieodnoszenie się do kwestii powiązanych z zapewnieniem sprzętu, narzędzie niezbędnych do wykonania zlecenia;Brak zapisów wymaganych przez przepisy o stawce minimalnej, w jaki sposób dodatkowo nieistnienie dalszych doprecyzowań związanych z tymi przepisami;Nieprawidłowe określenie terminu płatności – bez uwzględnienia możliwości płatniczych ale także bez uwzględnienia wymogów z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt kodeksów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie kodeksów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci

Czytaj więcej


Copyright © 2019 110 Najważniejszych dokumentów